top of page

กลิ่นหอม

สปอตไลท์

ศิลปะของ

การกระจายกลิ่นด้วยเครื่องแบบปฏิบัติการเดี่ยวหรือสแตนด์อะโลนที่ทันสมัยและดึงดูดความสนใจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการสร้างกลิ่น HVAC

servicing scent machine

Spotlight Scenting เป็นวิธีการทั่วไปในการกระจายกลิ่นในพื้นที่เมื่อไม่สามารถใช้ระบบปรับอากาศได้หรือเมื่อการส่งกลิ่นในพื้นที่ทั้งหมดที่นอกเหนืองบของคุณ เราจะวางเครื่องกระจายกลิ่นในจุดที่เหมาะสมให้กลิ่นกระจายทั่วล็อบบี้ของคุณหรือพื้นที่ที่กำหนดซึ่งกำหนดเป้าหมายไปยังจุดที่มีการสัมผัสที่สำคัญของลูกค้าโดยเฉพาะอย่างเช่นส่วนต้อนรับลูกค้า ทางเข้า หรือทางขึ้นลงลิฟต์

curve scenting machine
bottom of page